Thursday, October 1, 2015

Eersgeborenes/Priesters (Deel van boekie "Die volk van God") - INLIGTING GEDEELTE

Die woord EERSGEBORENE verwys (na die seun wat 
"eerste gebore" is, maar meer verwysend) na nie die een 
wat "eerste" is of in beheer is, en moet verder vgl. word met 
die tema van PRIESTERSKAP.  Christene word bv. 'n 
"heilige priesterdom" genoem (1 Pet. 2:9) omdat hulle eendag "eerste sal wees" (maar huidiglik "laaste") en "in beheer" sal wees vd aarde (met Christus Jesus as Koning).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  CHRISTUS JESUS IS DIE "Eersgeborene van die hele skepping" (Kol. 1:15; Hebr. 1:6)(en die Eniggebore Seun van God - 1 Joh. 4:9; 2 Joh. 1:3; Openb. 2:18);
-  CHRISTUS JESUS IS DIE "Eersgeborene uit die dode" (Kol. 1:18; Openb. 1:5);
-  CHRISTUS JESUS IS DIE "Eersgeborene onder baie broeders" (onder Christene)(Rom. 8:29);
-  CHRISTUS JESUS IS deur die Vader 'n "Eersgeborene gemaak" ("die hoogste onder die konings van die aarde").  In Christus Jesus (wat gebore is uit die stam van Juda - "seun van Dawid"), is Dawid se troon vir ewig bevestig.

- DIE VOLK ISRAEL is gesien as "God se eersgebore seun" (onder die nasies)(Eks. 4:22);

- die STAM VAN LEVI is (later) onder die volk in die plek geplaas van die volk se eersgebore seuns (Num. 3:41).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WAT BETEKEN DIT "OM 'N EERSGEBORENE TE WEES"?
Volgens Joodse tradisie wil dit voorkom asof die oudste seun (eesgebore Hebreer) oorspronklik 
-  die pligte van "priester" gekry het. Hy moes aan die Here opgedra word sodat hy hierdie pligte kon uitvoer.  Die eersgebore seun was dus die PRIESTER van die familie.

Die woord "priester" verwys na 
- die een wat in beheer is, maar gaan nie noodwendig oor status nie;  alhoewel daardie persoon 'n besonderse plek het.  Om "in beheer te wees" het gegaan oor VERANTWOORDELIKHEID teenoor die Here!  Ons sou die priester kon beskryf as 'n DIENAAR VAN GOD (Jes. 61:6) - die priester DIEN DIE HERE!  

Wie was die priester:
- sy lippe moet kennis bewaar;(Mal. 2:7)(2 Kron. 17:8,9;  30:22)(Esra 7:10)
- moet onderrig gee;(Mal. 2:7)(2 Kron. 17:8,9)(Deut. 24:8)(2 Kron. 17:8,9)(Esra 7:10)(Neh. 8:2-8)
- 'n boodskapper van die Here v/d leerskare;(Mal. 2:7)
- moet geregtelike uitspraak gee;(Deut. 17:8-11)(Hag. 2:11-13)
- moet die Here dien;(Deut. 21:5)
- moet in Sy Naam seeninge uitspreek;(Deut. 21:5)
- moet uitspraak gee op sake van twis en verwonding;(Deut. 21:5).
- doen versoening vir die kinders van Israel; (Num. 8:19)
- verrig dienswerk in die tent van samekoms; (Num. 8:19).


en lei dus die res van die familie IN DIE WIL VAN DIE HERE!
Dit gaan nie daaroor dat hy doen wat hy wil nie, maar dat hy doen wat die Here wil.  Daarom kon die priester ook seeninge uitspreek, want hy het die Here geken in die saak. 

DIE VOLK ISRAEL WORD GESIEN AS GOD SE EERSGEBORE SEUN, DIE EERSTELINGE VAN SY OPBRINGS (Jer. 2:3) (- daarom sal almal wat in opstand kom teen Sy vok, skuld op hulleself laai). 
Op dieselfde wyse sal die wat vir die Christen te na kom, eendag verantwoording moet doen daarvoor (http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/05/julle-is-meer-werd-as-baie-mossies.html ).

 Nie net het God Israel Sy EERSGEBORE SEUN genoem nie, maar Hy gaan verder en verklaar dat alle eersgeborenes onder die kinders van Israel, aan Hom behoort!
(Eks. 4:22)  Dan moet jy vir Farao sê: So spreek die HERE: MY EERSGEBORE SEUN IS ISRAEL.
(Eks. 4:23)  Daarom beveel Ek jou: Laat my seun trek, dat hy My kan dien. Maar jy het geweier om hom te laat trek. Kyk, Ek sal jou eersgebore seun laat sterwe.
Sommige geleerdes beskryf dit as volg, dat toe God die volk se eersgeborenes gespaar het die nag wat alle eersgeborenes in Egipte doodgemaak is, het Hy so al die eersgeborenes van Israel vir Homself gekoop.
(Exo 13:2)  Heilig vir My al die eersgeborenes. Alles wat die moederskoot open onder die kinders van Israel, van mense en van diere, dit is myne.

MAAR NA DIE INSIDENT VAN DIE "GOUE KALF", WAS HIERDIE PRIESTERLIKE PLIGTE WEGGENEEM VAN DIE EERSGEBORE SEUNS, EN AAN DIE STAM VAN DIE LEVIETE GEGEE.  Op dieselfde tyd was die instelling dat elke eersgebore seun LOSGEKOOP moes word (m.a.w., hulle moes betaal om van die priesterlike verpligting los te kom - en was in der waarheid gedwing daartoe - Num. 3:41-51).  Levi het 3 seuns gehad:  Kehat, Gerson en Merari (Gen. 46:11; Num. 3:17-27).  In die tyd wat hulle in die woestyn was, was die Kehatiete verantwoordelik vir die dra van die tabernakelmeubels, die Gernosiete het die gordyne en bedekkings gedra, en die Meratiete was verantwoordelik vir die opslaan van die tabernakel self en om dit te dra.  DIE PRIESTERLIKE GESLAG WAS UIT EEN VAN HIERDIE 3 GESLAGTE:  -uit die geslag van Aaron (nageslag van Kehat)(Num. 3).  Net die priesters was toegelaat om offers te bring - die res van die Leviete-families was meer soos bediendes van die priesters (Num. 3:9,10).


http://sondagskooltuis.blogspot.co.nz/p/het-jy-geweet_17.html

========================================================================

En natuurlik het die Here altyd vir Sy priesters gesorg!  
-In die geval van die eersgeborene, het hy 'n dubbele porsie geerf (Deut. 21:17).  
-In die geval van die volk Israel (vir wie God "Sy eersgebore seun" genoem het, Eks. 4:22) het Hy vir hulle die beste land gegee en verseker dat hulle saam met Hom soos konings en priesters sal regeer. 
-So ook het die Priesterlike Levitiese stam al die tiendes en eerstelinge van alles gekry.... 

Anders gestel, daar is vir die eersgeborenes en die wat IN DIE HERE SE DIENS IS (die priester of priesterdom), gesorg.  Vgl. dit met Jesus se woorde oor hoe ons ons nie moet bekommer nie, maar vir die Here vra wat ons nodig het (dit is natuurlik nou die wat ook Sy voorwaardes nakom - net soos die volk ook onderwerp was van of hulle die voorwaardes nakom of nie).  
Daar is heelwat voorbeelde van waar mense hulle "eersgeboortereg" verloor het!  Die rede hiervoor was "ongehoorsaamheid aan die Here" of "ongeloof". 

Voorbeelde:

- (Jakob en) Esau (Esau was die eersgeborene, maar het sy eersgeboortereg verloor)(daarom het die volk wat God vir Homself uitgekies het, uit die geslag van Jakob gekom, en nie uit Esau se geslag nie, al was Esau na regte die eersgeborene)(God het dus vir Hom 'n priesterdom gekies uit die geslag van Jakob);


-Ruben (en Josef) (Ruben was die eersgeborene, maar het dit verloor)(daarom het Josef twee porsies land geerf toe hulle in die beloofde land kom, al was Ruben na regte die eersgeborene, het Ruben sy eersgeboortereg verloor, en dit is aan Josef gegee) 


-En wat van die volk van Israel? (wie die Here se "eersgebore seun" genoem word).  God het nie Sy volk verstoot nie (Rom. 11:1), maar 'n oorblyfsel daaruit geneem (Rom. 11:5); (Rom 11:7 - "Wat dan? Wat Israel soek, dit het hy nie verkry nie; maar die uitverkorenes het dit verkry en die ander is verhard"). Alhoewel Paulus sy volk "eerstelinge" noem, en "heilig" (Rom. 11:16), maak hy dit duidelik in v.14 dat nie almal van hulle gered gaan word nie. Hy verklaar verder dat die van die volk wat nie in die ongeloof bly nieweer ingeeent kan word (Rom. 11:23). Wat die uitverkiesing aanbetref, is die volk Israel "bemindes ter wille van die vaders" (Rom. 11:28) - Net soos die Here aan die heidene die geleentheid gegee het om barmhartigheid te ontvang (die ongehoorsames kry 'n kans), so sal Hy ook vir die ongehoorsames van Sy volk die geleentheid gee om weer barmhartigheid te ontvang (Rom. 11:30-32) - d.w.s. hulle sal weer die geleentheid kry "OM HULLE TE BEKEER". Hy verklaar ook in Rom. 9:27 dat slegs 'n oorblyfsel van die volk gered sal word (Sag. 8:12; Hand. 15:17; Rom. 11:5).  Christus het ook verklaar dat baie van die "kinders van die koninkryk" uitgedryf sal word! (Matt. 8:12).


-Die eersgeborenes onder die volk het aan die Here behoort (Eks. 13:2), want toe die Here al die eersgeborenes in Egipteland gedood het, het Hy die eersgebore seuns van die volk van Israel gespaar (Eks. 13:14-16). Maar toe die eersgeborenes onder die volk ongehoorsaam was aan die Here en die volk afvallig maak en toelaat dat hulle 'n goue kalf maak, is die stam van Levi gekies om die plek/werk van die eersgeborenes te vervul (Num. 3:41-51). Die eersgeborenes onder die volk het nie hulle status verloor nie, maar die plig is van hulle weggeneem, en daarom moes die volk hul eersgeborenes loskoop sodat die Leviete in hulle plek vir hulle diens kon verrig. Dit dan ook die doel van die teken op die hand en voorhoofsband tussen die oë (Eks. 13:16)(rol af vir meer skrifte hieroor).

ONS MOET VERSTAAN DAT NET SOOS HIERDIE EERSGEBORENES HULLE EERSGEBOORTEREG EN PRIESTERLIKE PLIGTE VERLOOR HET A.G.V. ONGEHOORSAAMHEID EN ONGELOOF, baie van die volk van God (as deel van die "eersgebore seun van God") hulle "eersgeboortereg" verloor het a.g.v. ongehoorsaamheid en ongeloof.  En terwyl Christene hulleself sien as 'n priesterdom, 'n heilige volk en 'n volk as eiendom verkry, moet ons verstaan dat ook Christene wat verval in ongehoorsaamheid of afvallig raak van die geloof, hierdie "eersgeboortereg" (as deel van die volk van God, Sy eersgebore seun) kan verloor.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WIE WORD IN DIE N.T. GESIEN AS DIE HERE SE "konings en PRIESTERS":
-  (Openb. 20:6)  "Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank". - DIE WAT DEEL HET AAN DIE EERSTE OPSTANDING

-  (Openb. 5:9,10)  "Toe sing hulle (24 ouderlinge) ‘n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en sy seëls oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons konings en priesters vir onse God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers".

-  (Openb. 1:4-6)  "Johannes aan die sewe gemeentes in Asië: Genade vir julle en vrede van Hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe Geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die Owerste oor die konings van die aarde! Aan Hom wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan Hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amen".

- (1Pe 2:5)  en laat julle (die gelowige Jode wat in die verstrooiing is;  die heiliges en gelowiges in Christus Jesus - vgl. ook met Ef. 2:19) ook soos lewende stene opbou, tot ‘n geestelike huis, ‘n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. (1Pe 2:9)  Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig,


DUS, DIE WAT IN DIE N.T. GESIEN WORD AS "konings en priesters" VIR DIE HERE, IS:
- DIE WAT GAAN DEEL HE AAN DIE "eerste" OPSTANDING (die opstanding tot lewe), M.A.W. "CHRISTENE" (JODE EN HEIDENE WAT TOT GELOOF GEKOM HET IN CHRISTUS JESUS)- hulle is deur die geloof "kinders van Abraham" en kinders van die belofte (Gal. 3:7-9; Rom. 11:24)(Gal 3:29 - "En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename")(Ef. 3:6).

(Heb 12:22,23 - "Maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en tien duisende engele, by die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is, en by God, die Regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges"


_________________________________________________________________________________

Die teken op die hand of voorhofsband:

-(Deu 6:8)  Ook moet jy dit as ‘n teken bind op jou hand, en dit moet as ‘n voorhoofsband tussen jou oë wees.


-(Deu 11:18)  Lê dan hierdie woorde van my weg in julle hart en in julle siel, en bind dit as ‘n teken op julle hand en laat dit as ‘n voorhoofsband tussen julle oë wees, (Deu 11:19)  en leer dit aan julle kinders deur daaroor te spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan; (Deu 11:20)  en skryf dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte,


-(Eks. 13:16)  En dit sal as ‘n teken wees op jou hand en ‘n voorhoofsband tussen jou oë; want die HERE het ons deur ‘n sterke hand uit Egipte uitgelei.


Wat baie skrifgeleerdes en Fariseers verkeerd gedoen het, is om skrifte op hulle te dra met die doel sodat hulle as belangrik geag kon word deur ander:   (Mat 23:5 - "En hulle doen al hul werke om deur die mense gesien te word, en hulle maak hul gedenkseëls ("phylacteries" - dra skrifte op hulle) breed en die some van hul klere groot").  Die doel van die teken op die hand of die voorhofsband, en so ook skrifte op deurposte ens.,  was wel bedoel as 'n teken vir die wat in die Here se diens is asook om hulle kinders te leer en te herinner aan hoe die Here die volk uit Egipte verlos het, maar nooit met die bedoeling om hulle hoogmoedig te maak nie! Die woord "phylactery" is verkry van die Griekse woord, "phylakterion" (Aramees "tefillin"), en word gedra as 2 swart leerbokse met skrif in (Exod. 13:1-10, 11-16; Deut. 6:4- 9; 11:13-21)  - dit word gedra op die voorhoof of op die linkerarm.  Sommige geleerdes is van mening dat hoe die Here dit oorspronklik bedoel het (dat hulle dit moet bind as teken op hand en as voorhofsband tussen oe),  nie letterlik geinterpreteer moes word nie (Eks. 13:9; Deut. 11:18), maar dit is wel duidelik dat die opdrag ook letterlike ingesluit het! (Deut. 11:20).  Hier is 'n paar ander skrifte waar 

"om die skrif te bewaar" meer figuurlik bedoel is:
Spr. 1:8,9;  3:1,3;  6:20-22; 7:2,3; Jer. 31:32.  

DIE TEMA VAN "TEKEN OP DIE VOORHOF", IS EGTER 'N TEMA WAT OOK GESIEN WORD IN DIE BOEK VAN OPENBARING.  En kyk die profesie in Eseg. 9:4 waarin sekere manne 'n teken op hulle voorhoofde kry (die wat sug en steun oor al die gruwels wat in die stad gedoen word) - in hierdie gedeelte word hierdie manne met die teken op die voorhof beskerm.  Vgl. dit ook met Openb. 7:3 en Openb. 14:1 (die 144000) - "dit is hulle wat gekoop is uit die mense as eerstelinge vir God en die Lam"


Onder die Antichris se bewind sal die valse profeet ook maak dat "almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe, ‘n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word ("die merk van die dier") - sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het (Openb. 13:16,17). Natuurlik Die wat hierdie merk ontvang is die wat vir die Antichris aanbid en dien - hulle sal uiteindelik almal onder God se toorn val! : 
-(Openb. 14:9-11 - "En ‘n derde engel het hulle gevolg en met ‘n groot stem gesê: As iemand die dier en sy beeld aanbid en ‘n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die heilige engele en voor die Lam. En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang").
_________________________________________________________________________________

Tuesday, April 14, 2015

Die geloofwaardigheid van die Bybel ("Christelike" boeke wat nie geloofwaardig is nie)

Ander poste wat handel oor die Geloofwaardigheid vd Bybel:


---------------------------------------------------------------------------------------------
In die brief deur Paulus aan Timoteus, waasku hy hom teen dwaalleringe in die kerk, veral teen sekere Joodse asook Gnostiese idees. Net soos vandag was daar reeds baie valse leerstellings wat die kerke ingesluip het in die tyd van die eerste kerke.  Die Gnostiese groep was veral 'n groep waarvoor hulle baie versigtig moes wees, omdat hulle leringe die waarheid verdraai het.  In 'n 5 hfst. boek geskryf deur 'n vroee kerkvader, Ireaeus (180 n.C.), waarin hy valse leerstellings uitwys, het hy o.a. die Gnostiese groep uitgewys (http://www.earlychristianwritings.com/irenaeus.html). Die Gnostiese groep het bestaan uit 'n groep van verskillende gelowe, en baie van hulle was sogenaamde Christene, maar hulle leringe het nie geklop met die leringe van die apostels en dit waaroor daar reeds ooreenstemming was op wat Jesus geleer het en wat regtig gebeur het nie.  Daar is baie valse leerstellings wat uit die Gnostiese geledere kom, o.a. dat saligheid kom deur "kennis" (vandaar ook die woord "gnosis", Griekse woord vir kennis) en as ons gaan kyk na wat hulle presies geglo het, is dit INTERESSANT OM TE SIEN DIE VERGELYKINGS TUSSEN HIERDIE AFVALLIGE LEERSTELLINGS EN DIE LEERSTELLINGS VAN HINDOEISME EN DIE NEW AGE. Die ergste is dat baie van hierdie leerstellings sommige Christelike kerke weer ingekruip het.  
---------------------------------------------------------------------------------------------
In hierdie pos gaan ons na een van hierdie gnostiese boeke kyk, nl. "die evangelie van Judas":
_____________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________


Die geloofwaardigheid van die Bybel (manuskripte)

Ander poste wat handel oor die Geloofwaardigheid vd Bybel:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geleerdes kan nie die geloofwaardigheid of akkuraatheid van die Bybel bepaal deur oorspronklikes nie, want daar is geen oorspronklikes meer nie!  (maar daar is natuurlik ook nie enige oorspronklikes van enige ander antieke boeke nie).  Waarmee geleerdes werk, is "manuskripte", anders gestel handgeskrewe kopiee.  Hulle het nie so baie manuskripte van die Ou Testament nie, maar geweldig baie van die Nuwe Testament.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  VIR HIERDIE GEDEELTE KAN MOONTLIK DIE VOLGENDE VIDEO's VIR DIE GROEP GEWYS WORD:
https://www.youtube.com/watch?v=C_SGHPxnN8g


-  OM MEER OP TE LEES OOR MANUSKRIPTE, GAAN NA:
http://www.schoyencollection.com/bible-collection-foreword
========================================================================

VERDERE INLIGTING VIR DIE GROEPLEIER:
Daar is geen voorbeeld van enige van die oorspronklike geskrifte wat deur die apostels geskryf is nie - alle ou geskrifte wat ons wel het, is kopiee.  Maar die waarheid is dat daar ook geen oorspronklike geskrifte van enige ander antieke geskrifte is nie.  So dit is duidelik dat geen antieke boek se geloofwaardigheid in twyfel getrek kan word omdat daar geen oorspronklike geskrifte meer is nie, maar wat wel 'n verskil maak, is die geloofwaardigheid van kopiee, en die hoeveelheid jaar wat tussen hulle verloop. Hoe meer kopiee of manuskripte bestaan, hoe makliker is dit om te weet wat die oospronklike werklik gese het.   Daar is bv. duisende kopiee van Bybelboeke manuskripte wat almal dieselfde lees, en die jare is nie veel verskil tussen hulle nie.  Kyk ons egter na ander bekende ou geskrifte in die wereld, is daar nie naastenby soveel manuskripte vir hulle nie - tog betwyfel niemand hierdie geskrifte se geloofwaardigheid nie, maar hulle betwyfel die akkuraatheid van die Bybel?  Onder hierdie wereldse manuskripte is daar bv. Caesar (Gallic Wars) = 10 manuskripte daarvan;  Plato = 7; Taticus = 20; Pliny the younger = 7; Thucydidus = 8; Suotonius = 8; Herodotus = 8; Sophocles = 193; Lucretius = 2; Euripides = 9; Demosthenes = 200; Aristophanes = 10 of 12; Aristotle = 49.  
-VERGELYK DIT MET BYBEL MANUSKRIPTE!, wat meer 24 000 is! 

Die ou geskrifte van Bybelboeke van die N.T. kan in drie groepe opgedeel word: (1) MANUSKRIPTE (kopiee in die oorspronklike Grieks);  (2) VROEE VERTALINGS (die hele N.T. kan saamgevoeg word deur 19000 kopiee van vroee vertalings);  (3) KWOTASIES deur Christene (die hele N.T., behalwe vir 11 verse...).  

Onder die manuskripte is daar:
- 76 papyri;
- 250 uncials (drukwerk) op vellum (calf skin), gedateer 350 - 800 n.C.;
- 2464 cursives (miniscules) op papier;
- 1997 lectionaries (van 'n kerk se kalender lesings);
- ongeveer 25 ostraca (bybelversies op pottebakkery);
-  9 talismans (bybelversies op gelukbringers).

Onder die vroee vertalings kry ons:
- Aramaic (300 - 400 n.C.);
- Old Latin (vir evangeliste na Noord-Afrika en Italie)(300 - 1200 n.C.);
- Egyptian (200 n.C.)

Onder die kwotasies kry ons:
- Clement of Rome (96 n.C.);
- Barnabas (nie die ene in die N.T. nie)(100 n.C.); die Didache (leringe van die 12 - 100 n.C.);
- Ignatius (115 n.C.);
- Polycarp (120 n.C.);
- e.a....

DIE HOEVEELHEID GESKRIFTE WAT OORLEEF HET, is ongelooflik;  en die vgl. tussen hierdie geskrifte geweldig akkuraat.  Daar is vele male meer kopiee van boeke van die Bybel as wat daar is van enige ander antieke boek!  Die verskil in jare tussen kopiee van boeke van die Bybel, is iets soos 30 - 120 jaar, terwyl in die geval van ander antieke boeke, dit sowat 300 - 850 jaar is.  Dit maak die boeke van die Bybel baie meer geloofwaardig as ander antieke boeke.  Onder die kopiee van die N.T. is selfs 'n fragment wat maar iets soos 30 jaar geskryf is nadat die apostels dit geskryf het!  Slegs iets soos 40 sinne/40 woorde in die N.T. word bevraagteken wanneer kopiee met mekaar vgl. word;  terwyl in die geval van ander antieke of heilige geskrifte baie meer bevraagteken word - in een 764 sinne, en 'n ander 26000 sinne! - boeke wat bekend staan as "heilig", maar nie naastenby kan kers vashou by die geloofwaardigheid tussen ou kopiee van bybelboeke nie.

In die Bybel is ook baie historiese gebeure beskryf wat tog duidelik moet kan bewys word.  Baie gebeure word selfs in detail beskryf.  Deur argeologie en ander geskrifte is keer op keer bewys dat historiese gebeure in die Bybel akkuraat en waar is. Inteendeel, geen ander boek van die antieke wêreld beskryf historiese gebeure so deeglik soos die boeke van die Bybel nie.  


Die geloofwaardigheid van die Bybel (Groepbespreking - praktiese gedeelte)

Ander poste wat handel oor die Geloofwaardigheid vd Bybel:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geleerdes gebruik 4 toetse om die geloofwaardigheid en akkuraatheid van die Bybelboeke te bepaal:
-  (1)  Die interne toets
-  (2)  Die eksterne toets
-  (3)  Die profetiese toets
-  (4)  Die bibliografiese toets

Ons gaan later in meer diepte hierna kyk.

Die volgende video's kan moontlik aan die groep gewys word aan die einde van die les:
https://www.youtube.com/watch?v=DDCmmAX3PFk
https://www.youtube.com/watch?v=Q-lK2hLf_Sg
(let wel dat hierdie persone se video's gekies is bloot op die inligting wat in daardie spes. video's van hulle voorkom en geen ander media van hulle bestudeer is nie)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

======================================================================
________________________________________________________________________________
As ons die verskillende skrywers van die boeke van die Bybel se geskrifte met mekaar sou vgl., moet die verskillende getuienisse (m.a.w. soos waar hulle oor dieselfde dinge skryf) se woorde met mekaar ooreenstem.  So vgl. die geskrifte van die 4 Evangelies baie goed met mekaar - behalwe dit is die vertalings daarvan oor die eeue  baie betroubaar sou ons gaan kyk na die manuskripte. Daar bestaan meer as 24 000 oorspronklike manuskripte van die Nuwe Testament!  Dit self bewys die buitengewone akkuraatheid van die Nuwe Testament, en bewys dat dit betroubaar is.
Omdat meeste van ons nie toegang het tot hierdie manuskripte nie, is dit goed om te hoor wat geleerdes te se het hieroor:
-  Sir Fre­derick Kenyon, die voormalige kurator en direkteur van die Britse Museum en wêreldleier op die gebied van historiese li­teratuurmanuskripte, het die volgende gesê: “The last foundation for any doubt that the Scriptures have come down to us as they were written has now been removed. Both the authenti­city and the general integrity of the books of the New Testament may now be regarded as finally established.”
-  Dr. Simon Greenleaf, die man wat Harvard Universiteit beroemd gemaak het en een van die mees gerespekteerde regs­geleerdes wat die VSA ooit opgelewer het, het tot bekering gekom juis toe hy gepoog het om Jesus se opstanding uit die dood as ʼn mite te ontbloot. Hy het gesê: “According to the laws of legal evidence administered in the courts of justice, the resurrection of Jesus Christ is one of the best established events of history.”
-  Thomas Arnold, historikus en skrywer van die beroemde reeks boeke ‘The History of Rome’, het by geleentheid gesê: “I know of no fact in the history of mankind which is proved by better and fuller evidence than the Resurrection of Jesus Christ.”

En ons moet onthou dat Jesus se opstanding nie net deur 'n paar mense beleef is nie, maar dat Hy aan meer as 500 broeders verskyn het na Sy opstanding! (1 Kor. 15:5-7).  Dit wil se daar was oor die 500 OOGGETUIES van hierdie wonderlike gebeurtenis. In die tyd waarin Paulus gelewe het, was daar m.a.w amper 500 getuies wat ingeroep sou kon word, sou die vraag oor die opstanding voor 'n hof gebring word!
Feitlik die hele N.T. was geskryf deur ooggetuies, of mense wat weergee wat ander ooggetuies vertel het. Hulle het nie fabels verkondig nie, maar was persoonlik getuies van hierdie dinge (2 Pet. 1:16).
Dit wat die vroee en eerste kerke en kerkvaders geleer het, is ook self 'n bewys omdat dit grootendeels ooreenstem met boeke van die Bybel - kyk bv. dié van Josephus – 37-100 n.C. – wat die Joodse geskiedenis opgeteken het - Kyk hierdie aanhaling uit Josephus se antieke Arabiese manuskrip wat in 1972 deur Schlomo Pines ontdek is:
-  “At this time there was a wise man called Jesus, and his conduct was good, and he was known to be virtuous.  Many people among the Jews and the other nations became his disciples.  Pilate condemned him to be crucified and to die.  But those who had become his disciples did not abandon his discipleship.  They reported that he had appeared to them three days after his crucifixion and that he was alive.  Accordingly, he was perhaps the Messiah, concerning whom the prophets have reported wonders and the tribe of the Christians, so named after him, has not disappeared to this day.” (p. 35)

Daar is heelwat ander antieke bronne soos hierdie.  Inteendeel, sommige geleerdes beweer dat as al die Bybels in die wereld uitgewis sou word, dit vir hulle moonltik sou wees om die hele Bybel weer saam te stel (behalwe vir 11 verse in die N.T.) deur slegs gebruik te maak van hierdie soortgelyke antieke bronne - soveel is die woorde van die Bybel aangehaal in ander geskrewe stukke!  In nog 'n ander antieke bron was die volgende geskryf:  - Gaius Cornelius Tacitus, ’n Romeinse senator en geskiedskrywer (64 n.C.) -  hy bevestig in Boek XV van sy Die Annale oor Nero se vergrype teen die Christene, die kruisdood van die Here Jesus Christus, en gee daarmee ook historiese gewig aan die verhale oor die Here Jesus Christus.  Hy skryf: “Christus, the founder of the name, had undergone the death penalty in the reign of Tiberius, by sentence of the procurator Pontius Pilate ..” (p. 46).Kyk ons na ander boeke van die Bybel, soos Genesis, is dit ook interessant om te merk dat dit aangehaal word deur die hele Bybel - egter meer as enige ander boek van die Bybel! Die N.T. verwys meer as 200 keer na boeke in die O.T., en daar is 165 direkte aanhalings en verwysings na Genesis in die Nuwe Testament waarvan ongeveer 100 verwys na of aangehaal word uit Genesis 1-11  - en van hierdie gedeeltes, word 6 hoofstukke spesifiek deur Jesus self aangehaal!
-  Daar word  na Adam verwys in 6 ander boeke (Deuternomium, 1 Kronieke, Job, Hosea, Romeine en 1 Korintiers).
-  Noag word ook by die naam genoem in 3 Ou Testamentiese boeke (1Kronieke, Jesaja en Esegiel), en word verskeie kere genoem in die Nuwe Testament.
-  In 15 boeke van die O.T., en 11 boeke van die N.T., word na Abraham verwys.
-   Jakob word na verwys in 20 van die O.T. boeke en in 17 van die N.T. boeke.

 As iemand m.a.w. iets anders geskryf het oor Jesus se woorde as hierdie talle geskrifte, soos in die geval van die sg. "evangelie van Judas", dan is dit duidelik dat daar 'n groot vraagteken hang op die persoon se geskrif omdat dit verskil van soveel ander (wat saam dieselfde praat, maar hy praat verskillend) - daar is ook heelwat Gnostiese boeke van hierdie aard wat glad nie vertrou kan word nie! Heelwat ander boeke, soos die evangelie van Judas, kan nie as geloofwaardig bewys word nie, en ons moet ook versigtig wees om te dink dat alle antieke geskrifte geloofwaardig is!  Natuurlik moet daar bepaalde toetse uitgevoer word om te kan bepaal of 'n geskrif regtig vertrou kan word of nie.

Die geloofwaardigheid van die Bybel (Inleiding)

Ander poste wat handel oor die Geloofwaardigheid vd Bybel:
http://sondagskooltuis.blogspot.co.nz/2015/04/die-geloofwaardigheid-van-die-bybel_79.html
http://sondagskooltuis.blogspot.co.nz/2015/04/die-geloofwaardigheid-van-die-bybel.html
http://sondagskooltuis.blogspot.co.nz/2015/04/die-geloofwaardigheid-van-die-bybel_43.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
INLEIDING VIR DIE ONDERWYSER OF GROEPLEIER:

Alhoewel dit 'n bedekte seen is dat soveel Christene net eenvoudig glo dat die boeke van die Bybel die geinspireerde woord van God is, het dit nodig geword in die tyd waarin ons lewe om die geloofwaardigheid van die Bybel ook te kan bewys, siende dit vreeslik van alle kante aangeval word en selfs baie Christene begin twyfel in wat die waarheid is. Die inligting waarna ons gaan kyk, is geneem uit verskillende bronne, en daar word veral stilgestaan by die verskillende metodes wat geleerdes gebruik om die geloofwaardigheid van skrifte te bewys.  D.m.v. groepbespreking vrae, gaan hulle hierdie verskillende metodes eerstehands ervaar.

   Die doel is ook nie slegs om te bewys dat die Bybelboeke geloofwaardig is nie, maar ook om te gaan kyk na wat WAARHEID regtig is. "Waarheid" is bv. nie dit wat elkeen glo dit is of graag wil he dit moet wees nie, maar dit wat die Here sê dit is! In die Here se handelinge met die mens oor die eeue, kan ons baie van Hom leer.  Die Nuwe Testament van die Bybel is baie belangrik vir die Christen omdat dit bv. die woorde bevat van die waarheid wat Christus Jesus vir ons gebring het.

Ons moet egter verstaan dat GELOOF NIE ONDERWERP IS AAN BEWYSE VAN OF DIE BYBELBOEKE GELOOFWAARDIG IS OF NIE - daar is heelwat voorbeelde van mense wat die hele Bybel deurgelees het, of van geleerdes wat baie kennis het oor manuskripte en self bely dat die Bybelboeke geloofwaardig is, maar tog het dit hulle nie beweeg om tot geloof te kom nie! Maar daar is ook ander wat wel tot geloof gekom het toe hulle tot kennis van die geloofwaardigheid van die Bybel gekom het - NATUURLIK IS DIT BELANGRIK OM TE WEET DAT DIT WAT JY GLO DIE WAARHEID IS!  En alhoewel die Christen wat hom deur die Gees laat lei nie regtig oortuiging nodig het nie, want die Heilige Gees lei hom in die waarheid, leef ons in 'n tyd waarin die waarheid vreeslik verdraai word en die geloofwaardigheid van die Bybelboeke belangrik is omdat dit die ware waarheid is. Christene kan nie meer terugsit en dit net aan die geleerdes oorlaat om te verduidelik nie, maar dit het nodig geword dat hulle ook self die nodige kennis opdoen.  Net so moet ons kinders ook hierdie kennis verkry omdat hulle daagliks gebombardeer word met onwaarhede in skole, leuens deur tegnologie en leef in 'n wereld wat "reg probeer verkeerd maak" en "verkeerd, reg"!

Sunday, December 28, 2014

BYBELVERHAAL IN PRENTE: GENESIS "pdf link"

VIR "DIE BYBELVERHAAL IN PRENTE: GENESIS"  IN PDF vorm (gratis):

https://drive.google.com/file/d/0B7NNdlxaGPBHSHpnZ1U1TXZzb3c/view?usp=sharing
_________________________________________________________________________________


Die Bybelverhaal in Prente: GENESIS by Hestie Myburgh | Make Your Own Book

"Die Bybelverhaal in Prente: Genesis" bestaan uit 'n versameling van
4 MUURKAARTE.  Deur elke 2de bl. aanmekaar te heg, vorm dit uiteindelik een horisontale muurkaart (een kant), en 3 vertikale muurkaarte (agterkant).
Die volgende word gedek:
(1)  TYDLYNE;
(2)  GESLAGSREGISTERS uit Genesis;
(3)  VRAE WAT KINDERS VRA;
(4)  BYBELPRENTE;
(5)  ALGEMENE INLIGTING TORA
________________________________________________________
Neem asb. kennis dat alle boeke op hierdie blog nog nie heeltemal voltooi is nie, en daar steeds deurgaans gewerk word op die materiaal. 
_________________________________________________________________________________

Thursday, December 25, 2014

My Eerste Bybelwoorde "pdf link"

VIR "MY EERSTE BYBELWOORDE" IN PDF vorm (gratis):

https://drive.google.com/file/d/0B7NNdlxaGPBHd090elRITWlxaUU/view?usp=sharing

_________________________________________________________________________________
Neem asb. kennis dat alle boeke op hierdie blog nog nie heeltemal voltooi is nie, en daar steeds deurgaans gewerk word op die materiaal. Ek verwelkom enige insae, bv. woorde wat verkeerd gespel is, ens.
_________________________________________________________________________________My Eerste Bybelwoorde by Hestie Myburgh | Make Your Own Book

"My Eerste Bybelwoorde" is 'n prente-woordeboek vir kinders wat nog leer lees en skryf en is gemik op 4 - 7 jariges. Die kind raak bekend met die eerste 5 boeke van die Bybel en ook ander bybelverhale.  Die bedoeling is dat die ouer of onderwyser saam met die kind deur die prente werk.  Vir verdere vaslegging, is takies en speletjies ingesluit, asook inkleurprente.  

Dit dek die volgende:
-  Mense, Diere en Plekke van die Bybel
- met ekstra inligting vir die ouer of onderwyser.

________________________________________________________