Thursday, February 27, 2020

Drome en Gesigte (bedoel vir 12 - 17 jariges)(4 groot diere)(die tweede dier)

Ander poste onder hierdie tema sover:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hierdie is deel van die boekie "Drome en Gesigte" waarin die DROOMGESIG vd 
4 groot diere in Daniël 7 behandel word.  In hierdie pos word veral gekyk na die koninkryk wat opgevolg het na die "eerste dier"-koninkryk (Dan. 7). Oor na wie die "tweede dier"-koninkryk verwys is daar geen twyfel nie, maar wat die interpretasie aanbetref van bv. waarna presies die verskillende elemente vd dier verwys, verskil onder geleerdes.

Laat die klas die hfst. deurlees (Dan. 7:1-28).

Flitskaart:
Vir die onderwyser is hierdie flitskaart 'n opsomming van waarop 'n uitleg op die eerste dier moontlik kan uitdraai (bv. waarna die "effens opgewek aan een kant" verwys, of die "3 ribbes"...); alhoewel die klem in hierdie les meer is op watter koninkryk die "eerste dier" opgevolg het.


VRAE EN BESPREKING:
------------------------------------
Wat stel die beer in Dan. 7 voor? Ons het reeds in die vorige les (vd "eerste dier") gesien wat "diere" in Dan. 7 voorstel  - of lees Dan. 7:17 om hierdie uitleg te kry. 
Antwoord:  "koning/s".  In beeldspraak of profesie stel diere gewoonlik konings of koninkryke voor... - die beer 
verwys dus nie noodwendig na 'n spesifieke koning nie, maar kan ook na 'n koninkryk (Dan. 7:23,24) verwys (dus, kan verwys na meer as een koning). 
- Watter koning of konings, altans koninkryk, word deur die beer voorgestel?  Die beer stel 'n koninkryk voor wat volg op die "leeu met vlerke" ("eerste dier) koninkryk. Dus, as die eerste dier die Babiloniese koninkryk voorstel - watter koninkryk was in die geskiedenis opgevolg deur die Babiloniese koninkryk? (laat die klas gerus die internet gebruik vir hierdie doel). Hierdie behoort vir ons die antwoord te gee op watter koninkryk deur die beer voorgestel word...   2 Kron. 36:20 gee ook vir ons hierdie antwoord!   
Antwoord: "die koninkryk van Persië" - "die Mede & Perse" (of "Perse en Meders" soos hulle na verwys word in Est. 1:14, 18 en 19).  Geskiedenis verwys veral na hierdie koninkryk as bloot "die Persiese koninkryk"Bestudeer gerus ook Dan. 5, van Koning Bélsasar, "die skrif teen die muur" - kyk Daniël se uitleg en profesie in hierdie gedeelte - kyk veral Dan. 5:28 waarin verklaar word dat die Babiloniese koninkryk verdeel sal word en aan die Meders en Perse gegee sal word (en geskiedenis leer vir ons dat dit presies so gebeur het!).  Neem kennis dat Daniël in hierdie tyd geleef het, die tyd vd Babiloniese tydperk asook  vd Mede & Perse (kyk bv. Dan. 6 - Daniel in die leeukuil gegooi). Lees gerus op die internet op oor die Meders & Perse - hulle was naby familie van mekaar (almal van Iran). Dat dit 'n gesamentlike koninkryk was is verseker, en hulle het selfs gesamentlike wette gehad (Est. 1:19). 

Die Bybel is o.a. 'n geskiedenisboek en beslis kan ons iets van die Persiese koninkryk lees in die Bybel.  Kom ons kyk na voorbeelde waar die Persiese koninkryk genoem word in die Skrif: 
Wat kan ons leer oor die Persiese koninkryk uit 2 Kron. 36:22 en 23?
Antwoord:  Ons leer wie een vd konings was vd Persiese koninkryk - "koning Kores".  Ons leer ook dat koning Kores die volk van God toegelaat het om 'n huis vir die Here in Jerusalem te bou (vgl. hierdie gerus met Esra 1:1-11)(op die stadium wat die Persiese koninkryk aan bewind was was die volk van God onderwerp aan hulle bewind). Koning Kores word somtyds genoem 'n " messias vir die Jode", natuurlik nie bedoel dat hy "die Messias" was nie, maar was soos 'n messias vir die Hebreeuse volk... Gaan lees gerus meer hieroor.
- Word daar enige ander Pesiese konings genoem in die Bybel? Lees Dan. 6:1 en Esra 4:5,24 en Neh. 12:12.
Antwoord:  "koning Darius". Geskiedenis leer vir ons dat koning Darius meer beheer gehad het as koning Kores. Koning Darius het eers op die ouderdom van 62 koning geword - volgens Dan. 6:1, maar het toe nie vir lank nog gelewe nie (lyk of hy oorlede is op 64 jarige ouderdom) - volgens geleerdes wat verklaar dat hy na sy eerste jaar van koningskap gesterf en toe het Kores alleen heerskappy gehad... (sommige gleerdes verskil egter hieroor).  Nietemin wil dit voorkom asof beide hierdie konings in regering was op dele of op dieselfde tyd (lees Dan. 6:29), maar ons moet ook onderskei tussen die Darius in Dan. 6 en die Darius genoem in die boek van Esra, wat blykbaar nie na dieselfde "Darius" verwys nie. Darius in Dan. 6, die een wat vir Daniel in die leeukuil gegooi het, het net vir een of twee jaar regeer;  terwyl die Darius in die boek van Ester koning van Persie was vanaf 521 tot 486 v.C. (en hy het Kores opgevolg). 
Dit wil ook voorkom of die Darius genoem in Neh. 12:12 weer 'n ander Darius was... - meeste geleerdes glo dat hierdie Darius die laaste koning van Persie was, en hy was oorwin deur Alexander die grote.

- Wat kan dit moontlik beteken dat die beer aan die een kant opgerig was?
Antwoord: Laat die kinders hieroor gesels en dink aan moontlikhede. Die skrif gee nie vir ons die antwoord op hierdie vraag nie, maar geskiedenis kan nou lig werp daarop. Hierdie "een kant opgerig" verwys moontlik na die feit dat een van bg. twee konings meer of langer heerskappy gehad het (bv., verwysend na die heerskappy van koning Kores en koning Darius... - verwys na blokprent aan die begin van hierdie pos).

-Wat is moontlik die betekenis van die 3 ribbes in die bek?
Antwoord:  Laat die kinders hieroor gesels.  Lees weer Dan. 7:5 en wat afgelei kan word uit hierdie vers - kyk bv. die woorde "staan op, eet baie vleis".  Geleerdes is van mening dat hierdie verwys na nasies wat deur die Meders & Perse oorwin is, bv. Babilon, Egipte, en die Ludiete.  (- verwys na blokprent aan die begin van hierdie pos).

Tuesday, February 25, 2020

Die volk van God - Identiteit / geslagslyne (INLEIDING)(12-17 jariges)

(Hierdie vorm deel vd boekie "die volk van God").
In hierdie stel lesse word die identiteit van God se volk behandel.  Heelwat begrippe uit die Skrif  word in die reeks lesse behandel, bv. (begrippe soos) "die koninkryk van God", "kinders vd koninkryk" "vlees en been", "vlees en bloed", "natuurlike mense", "geestelike mense", "wedergeboorte", "gebore uit God", "liggaam en bloed", ens.

Dit word in verskillende lesse opgebreek (wat bv. in verskillende groepbesprekings behandel kan word) - natuurlik hoef die lesse nie in hierdie selfde volgorde gedoen te word (soos hieronder beskryf) nie - laat die onderwyser besluit oor die volgorde, of lesse bymekaarsit as wil...
Inleiding vir die Onderwyser:
(1) In hierdie les is die klem op "waar iemand se burgerskap is" (aan watter land behoort jy?). Almal behoort aan 'n land en het burgerskap daar, maar Christene het ook 'n ander burgerskap (nie van hierdie wêreld nie), nl. "burgerskap in die hemele", en hulle behoort dus nie net aan 'n wereldse koninkryk nie maar behoort aan die koninkryk van God  - 'n koninkryk wat terloops eendag ook fisies op die aarde sal wees en oor die hele aarde sal regeer!, en die wat hierdie burgerskap het, sal eendag saam met Christus Jesus regeer...  (Dan. 2...).  Omdat "plek" ook gebruik word om iemand se identiteit te beskryf, word geestelike mense se identiteit dus ook deels deur hierdie feit beskryf (m.a.w. dat hulle burgers is vd hemele en behoort aan die koninkryk van God), maar identiteit word nie net beskryf deur waarvandaan iemand kom nie maar ook deur familie, leringe, en kultuur (bv. dinge soos volksdanse, taal, klere en modes, spesiale geleenthede, onderwys, die manier hoe hulle handeldryf, tipe geneeskunde, kunste, huisvesting ens).
In hierdie les word dus vinnig gekyk na wereldse burgerskap, maar ook na die Christen of geestelike mens se "burgerskap" in die koninkryk van God - hulle "familie", "taal","kultuur";  m.a.w., hoedanig lyk die kind van God se familie, sy taal, sy kultuur, leringe ens.?

(2) In hierdie les is die klem op "familie" (bv., uit watter familie/nasie/volk is jy gebore?). Identiteit word deur baie dinge beskryf, maar veral deur "kultuur" (soos taal, feeste ens.);  en "uit watter geslag iemand gebore is" (geslagslyne, hetsy letterlik of figuurlik). Maak nie saak aan watter volk iemand behoort nie, almal is kinders van Adam en gebore uit sy saad.  Die feit dat almal kinders is van Adam (en Eva), beskryf die mensdom se identiteit (is "natuurlike mense"). Net soos mense gebore word in spesifieke families en hulle identiteit beskryf word deur die familie waarin hulle gebore is, net so kan die mensdom se identiteit beskryf word as almal "kinders van Adam" - dit beskryf uit watter geslag hulle gebore is. Alle mense word gebore as natuurlike "kinders".
Die skrif gebruik veral die woorde "vlees en bloed" (Hebr. 2:13; Eseg. 39:17,18; Matt. 16:17; Ef. 6:12; 1 Kor. 15:50) hiervoor - almal is vlees en bloed van mekaar want hulle is (1) UIT VLEES gebore (Joh. 3:6), en (2) UIT BLOED gebore (Joh. 1:13)(en is daarom terloops verganklik!). 'n Ander term wat ook in die Skrif gebruik word om geslagslyne te beskryf, is die woorde "vlees en been" (Gen. 29:14; 2:23; 37:27; 2 Sam. 5:1; 19:12,13; 1 Kron. 11:1; Rig. 9:2).  Adam en Eva was bv. vleen en been van mekaar (want immers is Eva uit een van Adam se ribbebene geskep). En dus, net so was die kinders wat uit hulle gebore is nie net vlees en been van hulle nie, maar ook familie van mekaar, en is almal "vlees en bloed".
Die mensdom kan ingedeel word in "natuurlike mense" en  "geestelike mense". "Geestelike mense" is "weer gebore" (m.a.w. gebore uit ander saad...) - natuurlik verwys hierdie na hulle "innerlike mens", nie die uiterlike nie want die uiterlike mens sterf steeds (is vlees en bloed);  maar alhoewel die geestelike mens se uiterlike nog nie vernuwe is nie, sal dit eendag ook vernuwe word deur "die opstanding"...

(3) In hierdie les is die klem op burgerskap deur "geboorte". Die term "geestelike mense' in die Skrif beskryf nie mense van enige geloof (wat bv. deur die wereld gesien word as "geestelik") nie, maar verwys spesifiek na die wat kinders van God is;  meer spesifiek, die wat "weergebore" is - gebore is uit "water en Gees" (m.a.w. Christene wat skoongewas is en in wie die Gees van God is). "Geestelike mense" het die belofte van "opstanding tot lewe" en om "die aarde te beerwe";  maar "natuurlike mense" het nie hierdie selfde beloftes nie.  "Natuurlike mense" (verwysend na almal wat gebore is uit Adam se saad) het wel huidiglik burgerskap op die aarde, ja,  maar kan dit nie behou nie omdat almal doodgaan... Die erfenis vd aarde is vir "kinders van God", nie kinders wat gebore is in sonde nie. Slegs die wat aan die koninkryk van God behoort en gesien word as Sy kinders (dus die wat "uit Hom gebore is") kan eendag die aarde beerwe en vir ewig op die aarde lewe... (meer spesifiek, die wie se sonde nie toegereken sal word nie en wie vernuwe en in bewaring gehou word deur Sy Gees - gebore uit water en Gees).  Al gaan hulle deur die (eerste) dood, sal die wat weer gebore is nie deur die tweede dood gaan soos "natuurlike mense" nie.  "Geestelike mense" ontvang hierdie burgerskap m.a.w. ook deur geboorte...  As mense burgerskap soek in die koninkryk van God  het hulle nodig om  "weer gebore" te word "uit God se saad"! (en word dan gesien as "vlees en been" van Hom - is dan familie van Hom)(wederbaar deur "water" en die "Heilige Gees"). Die geestelike wedergeboorte wat gebeur deur die Gees van God (m.a.w. wanneer iemand Sy Gees ontvang - natuurlik verwysend na die innerlike mens!), beskryf  dus "identiteit" want iemand verkry burgerskap hierdeur (en die Gees hou hulle in bewaring tot die dag van verlossing).  Hierdie "wedergeboorte" kan m.a.w. gesien word soos om deel te word van God se geslag - is dan van Sy vlees en bene.  Hierdie is bv. die Christelike kerk se identiteit - m.a.w., almal wat Christene is en die Gees van God het, word gesien soos "vlees en bene van Christus Jesus" (Ef. 5:30). Hulle is gebore uit Hom en het hulle burgerskap deur Hom/deur Sy Gees ontvang. Die geestelike mens ("geestelike kinders") word gesien as kinders van God (kinders van Jesus Christus), en word veral beskryf deur die term "liggaam en bloed" (1 Kor. 10:16; 11:27) wat verwys na die wat in Christus familie is van mekaar.

(4) In hierdie les is die klem op ander onderwerpe van identiteit.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Friday, January 17, 2020

Drome en Gesigte (bedoel vir 12-17 jariges)(4 groot diere)(die eerste dier)

Ander poste onder hierdie tema sover:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hierdie is deel van die boekie "Drome en Gesigte" waarin die DROOMGESIG vd 4 groot diere in Daniël 7 behandel word.  In hierdie pos word gekyk na die uitleg op sekere terme in profesie asook, die eerste dier in Dan. 7 word behandel.  

Laat die klas die hfst. deurlees (Dan. 7:1-28).


Flitskaart:
Vir die onderwyser is hierdie flitskaart 'n opsomming van waarop 'n uitleg op die eerste dier moontlik kan uitdraai;  -alhoewel in hierdie les die aandag meer is op die uitleg van sekere terme in profesie, "drome en gesigte" asook vergelykings met ander soortgelyke profesie.


Vrae en besprekings:

-  Waarmee kan die "see" (waaruit die 4 diere opklim) vgl. word in hierdie droomgesig? (lees Dan. 7:3,17). 
Antwoord:  "aarde" (verkry van Dan. 7:17).   M.a.w. wat ons hier leer is dat in profesie en beeldspraak die woord "see" kan verwys na "aarde" - hierdie dier sal bv. opstaan uit die "see van mense" vd aarde. Vgl. dit gerus met Jes. 17:12,13 waarin "die gebruis van baie volke en nasies" vgl. word met die gebruis vd see of van geweldige watersDit kan help dat ons ander profesiee of droomgesigte wat in die Skrif gegee word, waar die woord "see" ook gebruik word, beter verstaan.  Bv. die "dier uit die see" (Openb. 13:1) verwys dus ook na iets wat "uit die aarde" uit opkom... 

-  Wat presies stel hierdie 4 "diere" voor? (lees Dan. 7:17,19-24). 
Antwoord: "4 konings" (verkry van Dan. 7:17), en verwys na "koninkryke" (verkry van Dan. 7:23,24).  M.a.w., wat ons hier leer is dat in profesie en beeldspraak die woord "diere" somtyds gebruik word om "konings" en "koninkryke" voor te stel.  Dus, met bg. vraag in aanmerking geneem, soos Dan. 7:17 ook vir ons die uitleg gee, verwys hierdie 4 diere na 4 konings of koninkryke wat uit die aarde opstaan (dus 4 koninkryke op aarde), en mekaar opvolg. As ons bv. weet wie die eerste dier voorstel, dan sal geskiedenis vir ons leer wie die tweede "dier" verteenwoordig....en so die derde en vierde... 
-  Watter ander woord word ook somtyds vir "konings" gebruik in profesie en beeldspraak? (lees Dan. 7:24).
Antwoord:  "horings" (verkry van Dan. 7:24).  Nog 'n vb.e hiervan kan in Dan. 8 gevind word:
- kyk Dan. 8:3,20 waar die 2 "horings" verwys na die konings van Mede & Perse;  
- en kyk ook Dan. 8: 5,8,21 waar die "aansienlike horing" en later 4 horings ook verwys na konings (bv., groot horing = eerste koning, koning van Griekeland, en die 4 verwys na 4 koninkryke). 

- Ons het dus nou geleer dat in profesie die term "see" gebruik word vir aarde, en die term "diere" vir konings of koninkryke (en die term "horings" word ook gebruik vir konings en koninkryke, maar dan bv. konings of koninkryke wat uit 'n spesifieke koninkryk kom).
Kom ons kyk ook na ander vb.e in die Bybel waar die term "diere" in profesie gebruik word - bv. Openb. 13:1 ("dier uit see" = koning/koninkryk uit aarde)(en let gerus op die vergelyking tussen hierdie "dier" in Openb. 13 met die 4 diere in Dan. 7 - leeu, beer, luiperd...).  
Watter ander "diere" word in die boek van Openbaring gebruik?
Antwoord: - (lees Openb. 11:7; 17:8) - "dier wat uit die afgrond opkom"
                    - (lees Openb. 13:1) - "dier uit die see"
                    - (lees Openb. 13:11) - "dier uit aarde"
                    - (lees Openb. 17:3) - "die skarlakenrooi dier".
Dus, waarna verwys al hierdie "diere"?  Antwoord:  konings en koninkryke. Daar word nie nou ingegaan op wie presies elkeen van hierdie "diere" is nie...; al wat nou van belang is in hierdie les is dat "diere" in beeldspraak verwys na konings of koninkryke.

-  Wat is die (kort) uitleg van die droomgesig in Dan. 7 - waaroor gaan die hele gesig? (lees Dan. 7:17,18).
Antwoord:  
(1) 4 Konings /koninkryke sal uit die aarde opstaan;  
(2) Die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid.
L.w. dat dit ook dieselfde is waaroor die droomgesig vd beeld in Dan. 2 gaan, en gaan oor verskillende koninkryke wat mekaar opvolg, en hoe aan die einde die heiliges vd Allerhoogste koningskap sal ontvang (Dan. 2:44).

-  Wat stel die leeu voor?
Antwoord: Waarna hierdie leeu met vlerke verwys, altans na watter koning en/of koninkryk dit verwys, word nie vir ons in Dan. 2 gegee nie.  Die antwoord hierop het dus te doen met interpretasie.  Omdat hierdie gesig sover terug in die verlede gebeur het, is dit baie moontlik dat geskiedenis vir ons die antwoord kan gee hierop,  'n Ander opsie is om hierdie gedeelte te vgl. met soortgelyke droomgesigte, bv. die beeld in Dan. 2, en die ram en bok in Dan. 8, en bv. te kyk watter koninkryke mekaar daar opvolg;  dus, as ons weet wat een van hierdie diere voorstel, is dit logies wat die ander koninkryke is siende dit deels gesien kan word in die geskiedenis, asook dat meer inligting miskien gegee word in ander soortgelyke droomgesigte.  Geleerdes het alreeds baie tyd spandeer om te sien wat geskiedenis vir ons hieroor leer.  Bg. flitskaart gee vir ons 'n kort opsomming van wat so 'n gevolgtrekking, altans 'n gepaste interpresie kan wees op die leeu;  en volgens dit stel die leeu die Babiloniese koninkryk koning Nebukadnesar voor. 
Die kinders kan geleentheid gegee word om in die klas op die internet te gaan en te gaan oplees oor die Babiloniese koninkryk (en kyk bv. na die leeu as simbool).  Laat hulle gerus solank kyk watter koninkryk het die Babiloniese opgevolg... (wat alreeds 'n aanduiding is van wie die tweede dier in die volgende les gaan voorstel). 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wednesday, January 8, 2020

Die boek van Openbaring (Openb. 1 - lesse - ekstra).

"Ekstra inligting" om te gebruik saam met die pos getiteld
 "Die boek van Openbaring (Openb. 1 - Les opsies)". 

In hierdie pos:
-  ekstra inliging vir lesaanbieding
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les 1:
Volg die url op les 1 op bg. pos om meer te leer oor engel wesens wat baiemaal deur die Here gebruik word as boodskappers (soos ook in hierdie geval in die boek van Openbaring).

Neerm gerus tyd om ook uit te wys dat daar nie net gehoorsame engele is nie maar ook dwalende engele. Die duiwel het bv. ook engele onder hom (wat hom dien);  dus, nie alle engele wat aan mense verskyn, bring die waarheid, of is deur die Here gestuur nie.  Daar is heelwat gevalle van engele wat aan mense verskyn het en 'n verdraaide waarheid of evangelie gebring het - sommige gelowe is selfs hierop gebou!  Ons moet versigtig wees en onderskei of 'n engel regtig deur die Here gestuur is. Sou hy bv. 'n ander evangelie bring in stryd met die evangelie van Jesus Christus of die waarheid, of dit wat hy se verskil van wat die Here alreeds gesê het, dan is hy nie deur die Here gestuur nie (Gal. 1:8). Net soos profete getoets moet word, so moet engele wat aan mense verskyn, ook getoets word... - kyk gerus na die vb. in 1 Kon. 13 van hoe een profeet 'n ander profeet oortuig het om die teendeel te doen van wat die Here hom beveel het, en hoe hierdie ongehoorsame profeet selfs gelieg het dat 'n engel met hom gespreek het met 'n woord vd Here... (1 Kon. 13:18). Daar is 'n maklike manier waarop die ware profeet kon weet dat hierdie persoon vir hom lieg, en dit was deur te toets wat hy sê. Hy moes nie na die ander profeet geluister het nie, al het daardie verklaar dat hy 'n profeet is vd Here en 'n engel aan hom gestuur.
Dus, wanneer engele aan mense verskyn, moet hulle getoets word aan wat hulle sê...
______________________________________________________

Les 2:
Volg die url op les 1 op bg. pos om meer te leer oor wat dit beteken om "in die Gees" te wees.

'n Onderwerp wat goed by hierdie tema aansluit, is die vd "krag van die Heilige Gees". Jesus Christus gee Sy Gees aan elkeen wat in Hom glo en Hom dien - hulle ontvang dus die Gees ja, maar wat die krag vd Gees aanbetref, is dit nie noodwendig eenmalig nie.  Christene kan bv. gedurig "vervul word met die Gees" (maar wat dan verwys na "die krag vd Gees")(Hand. 4:31; 13:52; Rom. 15:13) - selfs waar iemand vervul word met blydskap en vrede deur die geloof, kan ook gesien word as "krag vd Heilige Gees" ontvang.  Deur krag vd Heilige Gees te ontvang beteken nie dat die Gees telkens van iemand wyk en dan weer terugkom nie, maar verwys na "krag" vd Gees. Wanneer iemand wederbaar word, bly die Gees vir altyd by Hom (Joh. 14:17), maar hy kan gedurigdeur vervul word met krag vd Gees sodat hy kan getuig, en dan verander die Gees iemand se manier van dink en sien, en werk verskillende gawes en bedieninge deur hom.
Om kragtig te wees in die Here, gaan nie oor hoeveel wonderwerke iemand doen of hoe luidrugtig hy is nie, maar kragtig in die Here beskryf eerder die persoon wat die waarheid soek, die persoon wat geloof het, die een wat die Here se wil soek en begeer om Sy geregtigheid te doen, die een wat bereid is om die evangelie te verkondig en groei in die Here...

Bestudeer gerus die volgende om te verstaan hoekom 'n gelowige die krag vd Gees nodig het:
http://warechristene.blogspot.com/2013/06/wat-het-jesus-bedoel-met-die-woorde.html.
Baie Christene begeer die krag vd Heilige Gees, maar begeer hulle om te getuig?  Die rede vir die krag vd Gees, is "om te getuig"!  Nie om belangrik te wees of om jou eie begeertes te bevredig nie.
http://warechristene.blogspot.com/2012/05/wat-dit-beteken-om-kragtig-te-wees-in.html.
Baiemaal word die krag vd Gees begeer om verkeerde redes, en baiemaal word hierdie krag verkeerd gebruik...
http://warechristene.blogspot.com/2012/04/onderwerp-julle-dan-aan-god.html.
______________________________________________________

Les 3:
Volg die url op les 1 op bg. pos om meer te leer oor "gesigte sien".

'n Tema wat goed saam met hierdie onderwerp gaan, is die van "drome";  bv., wat is die verskil tussen 'n gesig en 'n droomgesig.  Terwyl 'n gesig verwys na iets wat iemand sien asof dit werklik gebeur, is 'n droomgesig eerder 'n droom waarin 'n "gesig" is. In sommige skrifte word dit as dieselfde hanteer, omdat dit beide is (bv. Dan. 2 en 7). Ander woorde wat ook hier gebruik word is "gesig in nag gesien". Gesigte kom nie altyd deur drome nie, maar kan dus wel deur 'n droom kom - en die Skrif verklaar dan dat dit tydens "diepe slaap" geskied (Job 33:15).  Bestudeer gerus die volgende pos om meer oor "slaap" te leer http://warechristene.blogspot.com/2017/05/slaap-en-die-geestelike-betekenis-van.html.

'n Gesig is egter nie net 'n droom nie, maar voel net so werklik vir die persoon wat dit ervaar asof dit regtig besig is om te gebeur (en kan terloops besig wees om te gebeur, soos wanneer iemand in die Gees weggevoer word na 'n ander plek!).
'n Goeie vb. van hoe werklik iemand 'n gesig kan ervaar, is die in Hand. 12:9 waar Petrus gemeen het hy 'n gesig sien toe die engel hom uitlei uit die gevangenis, terwyl dit werklik plaasgevind het!  L.w. dat Petrus al in die verlede gesigte gesien het (Hand. 10). Dus, vir hom om die werklikheid hier te verwar met 'n gesig wys hoe werklik die gesigte vir hom moes voel wat hy in die verlede ervaar het. Die een wat dit beleef se sinne beleef dit ook (Hebr. 12:21; Dan. 10:7,8,16 - groot skrik, geen krag, gesonde kleur verander, deur krampe oorval ens.).
______________________________________________________

Les 4:
Volg die url op les 1 op bg. pos om meer te leer oor "profete/profesie". Alhoewel die klem in les 4 is op profesie/profete , is die tema van geloofwaardigheid belangrik in hierdie les. Die rede duswaarom in hierdie les gekyk word na die tema van profesie is omdat die boek van Openbaring 'n boek van profesie is, asook moet ons verstaan dat profete vd Here (ware profete) mense is wat die wil en woorde vd Here bring, en hulle verkondig Sy waarheid.
Daar kan in die les vinnig ook gekyk word na valse profete - 'n belangrike punt!, want nie almal wat profete is of profesie gee, is opreg nie - en dit is belangrik dat die onderskeiding gemaak word.
As daar meer ingekyk word op die geloofwaardigheid vd boek van Openbaring, sal hierdie poste moontlik help met idees:
http://sondagskooltuis.blogspot.com/2015/04/die-geloofwaardigheid-van-die-bybel_14.html
http://sondagskooltuis.blogspot.com/2015/04/die-geloofwaardigheid-van-die-bybel_79.html
https://sondagskooltuis.blogspot.com/2015/04/die-geloofwaardigheid-van-die-bybel.html
http://sondagskooltuis.blogspot.com/2015/04/die-geloofwaardigheid-van-die-bybel_43.html

Jesus is nie net Here nie maar ook Profeet bv., Petrus haal Moses se woorde aan in Hand. 3:22,23 waar na Jesus verwys word as Profeet - (Hand. 3:22,23 - Want Moses het tot die vaders gespreek: Die Here julle God sal vir julle ‘n Profeet verwek uit julle broeders net soos ek is; na Hom moet julle luister volgens alles wat Hy met julle sal spreek. En elke siel wat nie na dié Profeet luister nie, sal uit die volk uitgeroei word"). Hy is ook profeet want Hy het vir ons die WAARHEID gebring (Joh 14:23,24 - "Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Hy wat My nie liefhet nie, bewaar my woorde nie; en die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat My gestuur het"). Dit wat Jesus Christus vir ons oor die eindtye geleer het is waarheid...
Ekstra inligting:
Jesus word in Openb. 1 beskryf met 'n kleed wat op voete hang, goue gordel om die bors, hoof en hare soos witwol, oë soos vuurvlam, voete soos blink koper, en stem soos stem van baie waters (Openb. 1:13-15).  'n Soortgelyke beskrywing word gegee van een vd manne wat aan Daniel verskyn het in die gesig in Dan. 10. In die betrokke skrif word die man daar voorgestel as 'n man met linne bekleed, en sy heupe was omgord met goud van Ufas, en sy liggaam was soos chrisoliet, en sy aangesig soos die geflikker van bliksem en sy oë soos fakkels van vuur en sy arms en sy voete soos blink geskuurde koper en die geluid van sy woorde soos die gedruis van ‘n menigte... Daarom dink baie geleerdes dat hierdie "man" in Dan. 10 verwys na Jesus Christus;  en dus, net soos Jesus hier in die boek van Openbaring vir ons wil leer oor wat in die laaste dae gaan gebeur, net so wil dit ook lyk of Hy die een was wat vir Daniel kom wys het wat in die laaste dae gaan gebeur.  Oor die eeue het Hy dus seker gemaak dat Sy dienaars kennis het oor die einde - nie net toe Hy in persoon op die aarde was nie (Matt. 24; Mark. 13; Luk. 21), maar ook nadat Hy opgestaan het (boek Openbaring), en dit wil lyk, ook alreeds voor Sy eerste koms! (maw in Daniel se tyd).

En vgl. gerus hierdie verskillende eindtyd skrifte en sien hoe dit bymekaar inskakel en mekaar bevestig... Dit opsig self is ook 'n bewys dat die boek Openbaring geloofwaardig is, want feite en volgorde wat in die boek Openbaring gegee word, stem ooreen met ander eindtydskrifte.
Die geloofwaardigheid van die boek Openbaring kan dus deels toegeskryf word aan die feit dat
- (1) daar baie kruisverwysings is, en deels toegeskryf aan die feit dat
- (2) dit woorde is van Jesus Christus!
______________________________________________________

Les 5: 
Getuienis van Jesus Christus in Openbaring 1;
Wie is Hy?  Hoe word Hy beskryf?  En wat stel hierdie beskrywings voor?

Vir die Illustrasie:
-  7 kandelare  -   en Jesus tussenin met kleed wat op voete hang, goue gordel om die bors, hoof en hare soos witwol, oe soos vuurvlam, voete soos blink koper, stem soos stem van baie waters.
-  in Sy regterhand 7 sterre   -   skerp tweesnydende swaard uit mond, aangesig soos die son wat skyn in sy krag

(Openb. 1:20 - "die verborgenheid van die sewe sterre wat jy in my regterhand gesien het, en die sewe goue kandelaars: die sewe sterre is die engele van die sewe gemeentes, en die sewe kandelaars wat jy gesien het, is die sewe gemeentes").

7 goue kandelare:  -  Hierdie kandelare stel die 7 gemeentes genoem in Openb. 1-3 (nl. Éfese en Smirna en Pérgamus en Thiatíre en Sardis en Filadelfía en Laodicéa) voor  (Openb. 1:11-13,20). Vgl. dit ook met Openb. 2:5 waarin Jesus Christus die gemeente van Éfese voorstel as 'n gemeente wat se plek deur 'n " kandelaar" voorgestel word. Dit wil dus lyk of hierdie 7 kandelare genoem in Openb. 1:12,13 verwysend is na elkeen van die gemeentes daar genoem (elkeen "het 'n plek").
Johannes was "in die Gees" en hy hoor 'n stem agter hom wat hom beveel om dit alles op te skryf en aan die 7 gemeentes te stuur..., en toe hy omdraai is die eerste wat hy sien die "7 goue kandelare". Vgl. hierdie gerus met die goue kandelaar in die tabernakel (Eks. 25:31-40) - die eerste Christene uit die Jode was baie bekend met die tabernakel / tempel en sy meubels en altare, en elke stuk in die tabernakel het 'n doel gedien (en dus 'n betekenis gehad).  Maar wat was die doel en betekenis van die goue kandelaar?  Een feit wat uitstaan is dat dit die enigste LIGBRON was in die tabernakel (dit het ook 'n besonderse ontwerp gehad bv. dat dit van suiwer goud was en 7 arms gehad het, en met blommetjies en knoppies soos amandelbloeisels versier). Siende die kandelare die 7 gemeentes voorstel, is dit in die kol met hoe Christene soos lig is in hierdie wereld (kinders vd lig/dag)(skyn soos 'n lig in hierdie wereld-Matt. 5:16 ens.). En l.w. dat hierdie goue kandelaar in die tabernakel/tempel OLIE nodig gehad het om gedurigdeur ‘n brandende lamp te hê (Eks. 27:20). Vgl. dit gerus met die gelykenis vd 10 (diens)maagde in (Matt. 25) wat olie vir hulle lampe nodig gehad het...
Die feit dat Jesus tussen hierdie kandelare staan (Openb. 1:13) is miskien bedoel om te wys hoe Hy die Hoof is van die gemeentes.  Alle dinge is onder Sy voete onderwerp en Hy is as Hoof bo alle dinge aan die gemeentes gegee (Ef. 1:22; Kol. 1:18). Daarom moet almal wat behoort aan die Christelike liggaam, onderdanig wees aan Jesus Christus (Ef. 5:22,23). Nie net is Hy hulle Hoof en Verlosser nie (Ef. 5:23), maar Hy is ook instaat om 'n kandelaar te verwyder! (Openb. 2:5)(bv., die wat laat los en hulle nie wil bekeer nie - lees Openb. 2 en 3 om hierdie beter te verstaan). 

7 sterre: - Die 7 sterre stel die engele vd gemeentes voor (Openb. 1:20). Die woord "engel" beteken "boodskapper" - is die een wat God se boodskap na mense bring. Alhoewel die woord engel gewoonlik gebruik word van engel wesens, word dit somtyds gebruik van mense! (wat maw as boodskappers optree).  Dit beteken nie dat engele en mense dieselfde wesens is of kan wees nie (mense is immers weinig minder gemaak as die engele...Hebr. 2:7), maar wat dit bedoel is dat die Here ook mense gebruik om Sy boodskap na ander mense te bring - soos die geval van die "sterre" vd 7 gemeentes in Openb. Vgl. dit met Paulus se woorde in Gal. 4:14b - "........maar julle het my ontvang as ‘n engel van God, ..." - hulle het Paulus se woorde ontvang asof hy 'n engel is wat van God gestuur is (dit gaan oor die diens wat hy verrig deur soos 'n boodskapper vir die Here op te tree). In hierdie opgsig word die boodskappers vd 7 gemeentes "engele" genoem (en word deur die sterre voorgestel) - want hulle tree soos boodskappers van God op.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sunday, January 5, 2020

Die boek van Openbaring (Openb. 1 - Les opsies)

Die boek van Openbaring is 'n "openbaring" (Griekse woord "ap-ok-al'-oop-sis" wat verwys na iets wat bekend gemaak word - gewoonlik van iets wat verborge was en verwys baiemaal na profesie - iets wat bekend gemaak word van wat in die toekoms gaan gebeur) wat Jesus Christus van die Vader ontvang het, en het dit dmv 'n engel met Johannes gedeel (Openb. 1:1)(in die vorm van 'n gesig terwyl hy "in die Gees" was). 

Die woorde in die boek van Openbaring moet gesien word soos woorde van Jesus Christus, en moet dus gesien word as waarheid ! 

Les opsies:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les 1:
Hierdie Openbaring was gegee dmv 'n engel (natuurlik " 'n engel van God "). Jesus Christus gebruik baiemaal engele om Sy wil uit te voer en Sy woord aan mense te bring - l.w. dat al die engele (van God) aan hom onderwerp is (1 Pet. 3:22).  Jesus Christus is aangestel bo elke naam, alle owerheid en mag en krag en heerskappy... - in hierdie sowel die toekomstige wereld! (Ef. 1:20-23), en Hy gebruik die engele as boodskappers - en hulle dien Hom (Hebr. 1:6,7). Hierdie is dus een van die maniere wat die Here gebruik om met die mens te kommunikeer...  

Sien talle vb.e in die Skrif waar engele gebruik was vir hierdie doel
(sien 'n lys op hierdie pos oor engele: http://warechristene.blogspot.com/2018/06/engele.html) - bespreek dit gerus in die Sondagskool groep, en laat die kinders dink aan vb.e van waar engele gebruik was om die Here se boodskap te bring. Hierdie kan 'n eerste les wees op hierdie reeks - vra vrae, bv. wat presies is engele, verskillende pligte van engele, waar woon engele?, wat eet hulle?, het die duiwel ook engele?, is engele manne en/of vroue?, is hulle magtig?, kan hulle dwaal? en wat is die uiteinde van dwalende engele?, watter gelowe is gevorm deur dwalende engele wat aan mense verskyn het, hoe lyk 'n engel?, ens.......
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les 2:
Hierdie "Openbaring" was aan Johannes gegee terwyl hy op die eiland Patmos was (gebruik gerus 'n kaart om vir die kinders te wys waar die Griekse eiland Patmos is - bestudeer gerus ook vooraf die rede waarom Johannes op hierdie eiland was), en  terwyl hy "in die Gees" was (Openb. 1:9,10).
Om "in die Gees" te wees, verwys na iemand onder die beheer van die Heilige Gees (is onder beheer vd Gees van God), en terwyl hy is, kan hy dinge ervaar in die Gees, bv. die Here kan met hom praat dmv 'n gesig of droom. Dit word ook somtyds so verduidelik dat dit wat met Johannes hier gebeur het , was dat hy "'n gesig gesien" het (in 'n volgende les kan hierdie as onderwerp dien). Daar is verskillende maniere waarop die Here met ons praat. Soos ons bo gesien het, stuur Hy somtyds engele soos boodskappers uit. As "om in die Gees te wees" verwys na hoe iemand onder beheer is vd Heilige Gees, dan is alle Christene in wie die Heilige Gees is "onder beheer" van daardie Gees... Die Gees van God lei en leer hulle in die waarheid en/of werk verskillende gawes en bedieninge deur hulle - asof die Heilige Gees met hulle "praat".

In Johannes se geval hier wil dit voorkom of dit in die vorm van 'n gesig was (terwyl hy in die Gees was), en 'n engel is soos 'n boodskapper gebruik in die "gesig"...

Vir 'n studie oor wat dit beteken om in die Gees te wees, gaan na: http://warechristene.blogspot.com/2019/01/in-die-gees-wees.html.
Hierdie onderwerp van om "in die Gees te wees" kan as 'n tweede les in hierdie reeks gebruik word in die Sondagskoolklas - bv., bespreek wat dit beteken om in die Gees te wees?. Kyk na vrae soos wat dit beteken om onder beheer te wees van die Gees. Bestudeer dus gerus ook die tema van bose/onreine geeste (http://warechristene.blogspot.com/2016/12/onreine-geeste.html), want nie almal wat onder beheer is van 'n gees is noodwendig onder beheer vd Heilige Gees nie.  Bespreek gerus in die groep die invloed van 'n gees op iemand se lewe. Bv., watter invloed het onreine geeste wat in mense woon, op hulle lewens? (kyk na vb.e in laasgenoemde url wat in die klas bespreek word).
Maar watter invloed het die Heilige Gees op iemand se lewe? (http://warechristene.blogspot.com/2014/08/die-gees-van-god-1.html). Bespreek vb.e van hoe mense in wie die Gees van God is, gawes en bedieninge kry en daar selfs dinge met hulle kan gebeur soos om in die Gees weggevoer te word van een plek na 'n ander! (kyk vb.e in laasgenoemde url)(of om in 'n gesig deur die Gees weggevoer te word van een plek na 'n ander soos met Johannes hier gebeur het - asof hy daar was!). Kyk gerus vir talle vb. onder laasgenoemde url.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les 3:
Somtyds praat die Here met mense dmv drome, en somtyds is dit in die vorm van 'n gesig  http://warechristene.blogspot.com/2017/06/gesigte-en-drome.html. In die geval van Johannes (Openb. 1) was hy in die Gees 'n gesig gewys. Hierdie was beslis nie iets in sy eie verbeelding nie, maar iets wat deur die Here dmv 'n engel aan hom gewys was. Die onderwerp van "gesigte sien" (en drome droom) kan in hierdie derde les bespreek word.

Woorde wat ook somtyds gebruik word is dat iemand in 'n "verrukking van sinne" was toe hy die gesig sien (was in 'n "trance" - Griekse woord "ekstasis" - gedagtes verplaas/staan in verwondering...). Om gesigte te sien en drome te droom is veral die twee maniere wat God gebruik het in die O.T. met Sy profete te praat, en dit is veral omdat die Gees van God op hierdie mense gerus het.  Enige iemand (Christen) in wie die Heilige Gees is, kan hierdie dinge ervaar.  In die N.T. is daar ook talle vb.e waar die Here met Sy dienaars in wie die Heilige Gees was, gepraat het dmv gesigte en drome (kyk vir vb.e laasgenoemde url).

Bespreek gerus hierdie onderwerp in die Sondagskoolgroep, bv.: Hoe kan 'n "gesig" beskryf word?  Is die ervaring werklik - bv., voel dit vir die persoon wat dit beleef of dit werklik gebeur? Kan "gesigte" ook dmv drome kom? en wat is die verskil tussen 'n gesig en 'n droomgesig?.... (kyk vir vb.e en antwoorde op laasgenoemde url).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les 4:
In hierdie les kan gekyk word na die nodigheid van die boek van Openbaring asook die geloofwaardigheid daarvan.  M.a.w., is dit werklik belangrik dat ons weet wat in die boek van Openbaring opgeskryf staan? , en kan dit wat in hierdie boek staan gesien word as woorde van God?

Die boek van Openbaring moet gesien word soos profesie. Die openbaring wat aan Johannes gegee is, is deur Jesus Christus aan hom gegee...  Dus, as die Here dink dit was belangrik dat Sy diensknegte hierdie dinge hoor, dan is dit belangrik! (want Hy is immers die Hoof vd Christelike kerk).  Dit was m.a.w. Sy wil dat ons hierdie dinge (wat geskryf staan in die boek van Openbaring) moet weet - al verstaan ons nie alles nie!  Dit wat in die boek van Openbaring opgeskryf staan, moet gesien word soos "woorde van God" (asook "getuienis van Jesus Christsus" want die Openbaring is deur Jesus Christus gegee...)(Openb. 1:2). Dit is die Here se woorde!, en die boek getuig ook baie van Hom, wie Hy is, wat Hy gedoen het, en wat Hy gaan doen.

Elkeen wat die woorde van hierdie profesie lees, en dit nie net hoor nie maar ook bewaar, kan gesien word as "salig" (hulle is soos "wel af" mense)(Openb. 1:3) - jy moet jouself sien as gelukkig ("blessed") as jy kennis kan kry oor die woorde in hierdie boek. Dit is "geestelike mense" wat hierdie voorreg het om al die woorde en getuienis wat in hierdie boek opgeskryf is, te hoor; en te hoor/weet wat presies in die toekoms gaan gebeur... ( Openb. 1:19). Dus, omdat Jesus Christus die Een is wat hierdie WAARHEID met Sy dienaars en "lede van Sy liggaam" gedeel het, daarom moet die boek van Openbaring gesien word as woorde van God;  en as dit woorde van God is wat gegee word, is dit inderdaad "profesie". In Openb. 1:3en  22:7,10,18,19 word dit ook "woorde vd profesie" genoem!

Bestudeer die onderwerp van profete en profesie in die Sondagskoolklas (Vir 'n studie hieroor, gaan na: http://warechristene.blogspot.com/2015/07/profete-valse-profeet.html). Kyk na vrae soos:  Hoekom word die boek van Openbaring "woorde van profesie" genoem?  Wat is profesie?  Wat is 'n profeet?  Wat is die verskil tussen 'n ware en 'n valse profeet, of die verskil tussen 'n ware en valse profesie?  Wat word bedoel met "profetedom"? Wat is eintlik die werk van 'n profeet?  Bestaan daar nog vandag iets soos profete?...ens.
"n Belangrike onderwerp waarop ingekyk kan word van belang, wat aansluit by hierdie onderwerp, is die volgende:
die Here ons bron:  http://warechristene.blogspot.com/2019/10/die-here-ons-bron.html.
-  sieners / raadpleeg: http://warechristene.blogspot.com/2017/03/siener-raadpleeg.html
Dagstukkies oor hierdie onderwerp:
http://warechristenedagstukkies.blogspot.com/2014/04/waarseery-in-die-kerk.html
http://warechristenedagstukkies.blogspot.com/2015/03/eers-moet-die-afval-kom.html
http://warechristenedagstukkies.blogspot.com/2014/02/die-tyd-is-naby.html
http://warechristenedagstukkies.blogspot.com/2017/04/aan-wie-word-die-gees-van-dwaling.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les 5:
Iets wat in hierdie les uitgelig kan word is dat die boek van Openbaring nie net gesien moet word as woorde van God nie, maar is ook 'n getuienis van Jesus Christus. 'n Opsomming kan in die klas gemaak word van alles wat oor Jesus gesê word asook die manier hoe Hy homself voorstel in die openbaring voorstel (kyk in hierdie spesifiek na Openbaring 1).  Kyk ook na beeldspraak wat gebruik word en wat die spesifieke begrippe beteken, bv. hoekom word Sy oë voorgestel soos "oë soos 'n vuurvlam"?,  of  hoekom 'n "tweesnydende swaard uit die mond", ens. Kyk na ander skrifte en kruisverwysings om hierdie terme te verstaan.

Ons leer baie oor Jesus Christus self uit die boek van Openbaring. Behandel die eerste hoofstuk van Openbaring in die Sondagskoolklas - lees daardeur en kyk wat word alles van Jesus Christus gesê (kyk bv. veral v.5-8 en 11-20).
Hoe word Jesus beskryf?  En wat stel hierdie beskrywings voor?
Die kinders kan miskien 'n illustrasie maak van die 7 kandelare en Jesus Christus tussenin met 'n kleed wat op Sy voete hang, goue gordel om die bors, hoof en hare soos witwol, oë soos vuurvlam, voete soos blink koper, en stem soos stem van baie waters. In regterhand 7 sterre, skerp tweesnydende swaard uit mond, aangesig soos die son wat skyn in sy krag.  Kyk gerus na ander verse waarin hierdie beeldspraak gebruik word wat in konteks lig kan werp op hierdie beskrywings.
Hoe stel Jesus Homself voor?  (bv., is die eerste en laaste /  is die lewende - was dood en leef tot in alle ewigheid - hiermee getuig Hy self dat Hy dood was en opgestaan het uit die dood en vir ewig lewe; Hy is die Alfa en die Oméga - die begin en die einde - wat is en wat was en wat kom; Hy is die Almagtige).
Hoe stel Johannes vir Jesus voor? (bv., is die getroue getuie, eersgeborene uit die dode, Owerste oor die konings vd aarde, Hy het ons lief, Hy't ons sondes gewas in Sy bloed, Hy het ons gemaak konings en priesters vir Sy God en Vader, Hy gaan met die wolke kom en elke oog sal Hom sien - ook die wat Hom deursteek het - en al die geslagte vd aarde sal oor Hom rou bedryf).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thursday, October 1, 2015

Eersgeborenes/Priesters (Deel van boekie "Die volk van God") - INLIGTING GEDEELTE

Die woord EERSGEBORENE verwys (na die seun wat 
"eerste gebore" is, maar meer verwysend) na nie die een 
wat "eerste" is of in beheer is, en moet verder vgl. word met 
die tema van PRIESTERSKAP.  Christene word bv. 'n 
"heilige priesterdom" genoem (1 Pet. 2:9) omdat hulle eendag "eerste sal wees" (maar huidiglik "laaste") en "in beheer" sal wees vd aarde (met Christus Jesus as Koning).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  CHRISTUS JESUS IS DIE "Eersgeborene van die hele skepping" (Kol. 1:15; Hebr. 1:6)(en die Eniggebore Seun van God - 1 Joh. 4:9; 2 Joh. 1:3; Openb. 2:18);
-  CHRISTUS JESUS IS DIE "Eersgeborene uit die dode" (Kol. 1:18; Openb. 1:5);
-  CHRISTUS JESUS IS DIE "Eersgeborene onder baie broeders" (onder Christene)(Rom. 8:29);
-  CHRISTUS JESUS IS deur die Vader 'n "Eersgeborene gemaak" ("die hoogste onder die konings van die aarde").  In Christus Jesus (wat gebore is uit die stam van Juda - "seun van Dawid"), is Dawid se troon vir ewig bevestig.

- DIE VOLK ISRAEL is gesien as "God se eersgebore seun" (onder die nasies)(Eks. 4:22);

- die STAM VAN LEVI is (later) onder die volk in die plek geplaas van die volk se eersgebore seuns (Num. 3:41).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WAT BETEKEN DIT "OM 'N EERSGEBORENE TE WEES"?
Volgens Joodse tradisie wil dit voorkom asof die oudste seun (eesgebore Hebreer) oorspronklik 
-  die pligte van "priester" gekry het. Hy moes aan die Here opgedra word sodat hy hierdie pligte kon uitvoer.  Die eersgebore seun was dus die PRIESTER van die familie.

Die woord "priester" verwys na 
- die een wat in beheer is, maar gaan nie noodwendig oor status nie;  alhoewel daardie persoon 'n besonderse plek het.  Om "in beheer te wees" het gegaan oor VERANTWOORDELIKHEID teenoor die Here!  Ons sou die priester kon beskryf as 'n DIENAAR VAN GOD (Jes. 61:6) - die priester DIEN DIE HERE!  

Wie was die priester:
- sy lippe moet kennis bewaar;(Mal. 2:7)(2 Kron. 17:8,9;  30:22)(Esra 7:10)
- moet onderrig gee;(Mal. 2:7)(2 Kron. 17:8,9)(Deut. 24:8)(2 Kron. 17:8,9)(Esra 7:10)(Neh. 8:2-8)
- 'n boodskapper van die Here v/d leerskare;(Mal. 2:7)
- moet geregtelike uitspraak gee;(Deut. 17:8-11)(Hag. 2:11-13)
- moet die Here dien;(Deut. 21:5)
- moet in Sy Naam seeninge uitspreek;(Deut. 21:5)
- moet uitspraak gee op sake van twis en verwonding;(Deut. 21:5).
- doen versoening vir die kinders van Israel; (Num. 8:19)
- verrig dienswerk in die tent van samekoms; (Num. 8:19).


en lei dus die res van die familie IN DIE WIL VAN DIE HERE!
Dit gaan nie daaroor dat hy doen wat hy wil nie, maar dat hy doen wat die Here wil.  Daarom kon die priester ook seeninge uitspreek, want hy het die Here geken in die saak. 

DIE VOLK ISRAEL WORD GESIEN AS GOD SE EERSGEBORE SEUN, DIE EERSTELINGE VAN SY OPBRINGS (Jer. 2:3) (- daarom sal almal wat in opstand kom teen Sy vok, skuld op hulleself laai). 
Op dieselfde wyse sal die wat vir die Christen te na kom, eendag verantwoording moet doen daarvoor (http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/05/julle-is-meer-werd-as-baie-mossies.html ).

 Nie net het God Israel Sy EERSGEBORE SEUN genoem nie, maar Hy gaan verder en verklaar dat alle eersgeborenes onder die kinders van Israel, aan Hom behoort!
(Eks. 4:22)  Dan moet jy vir Farao sê: So spreek die HERE: MY EERSGEBORE SEUN IS ISRAEL.
(Eks. 4:23)  Daarom beveel Ek jou: Laat my seun trek, dat hy My kan dien. Maar jy het geweier om hom te laat trek. Kyk, Ek sal jou eersgebore seun laat sterwe.
Sommige geleerdes beskryf dit as volg, dat toe God die volk se eersgeborenes gespaar het die nag wat alle eersgeborenes in Egipte doodgemaak is, het Hy so al die eersgeborenes van Israel vir Homself gekoop.
(Exo 13:2)  Heilig vir My al die eersgeborenes. Alles wat die moederskoot open onder die kinders van Israel, van mense en van diere, dit is myne.

MAAR NA DIE INSIDENT VAN DIE "GOUE KALF", WAS HIERDIE PRIESTERLIKE PLIGTE WEGGENEEM VAN DIE EERSGEBORE SEUNS, EN AAN DIE STAM VAN DIE LEVIETE GEGEE.  Op dieselfde tyd was die instelling dat elke eersgebore seun LOSGEKOOP moes word (m.a.w., hulle moes betaal om van die priesterlike verpligting los te kom - en was in der waarheid gedwing daartoe - Num. 3:41-51).  Levi het 3 seuns gehad:  Kehat, Gerson en Merari (Gen. 46:11; Num. 3:17-27).  In die tyd wat hulle in die woestyn was, was die Kehatiete verantwoordelik vir die dra van die tabernakelmeubels, die Gernosiete het die gordyne en bedekkings gedra, en die Meratiete was verantwoordelik vir die opslaan van die tabernakel self en om dit te dra.  DIE PRIESTERLIKE GESLAG WAS UIT EEN VAN HIERDIE 3 GESLAGTE:  -uit die geslag van Aaron (nageslag van Kehat)(Num. 3).  Net die priesters was toegelaat om offers te bring - die res van die Leviete-families was meer soos bediendes van die priesters (Num. 3:9,10).


http://sondagskooltuis.blogspot.co.nz/p/het-jy-geweet_17.html

========================================================================

En natuurlik het die Here altyd vir Sy priesters gesorg!  
-In die geval van die eersgeborene, het hy 'n dubbele porsie geerf (Deut. 21:17).  
-In die geval van die volk Israel (vir wie God "Sy eersgebore seun" genoem het, Eks. 4:22) het Hy vir hulle die beste land gegee en verseker dat hulle saam met Hom soos konings en priesters sal regeer. 
-So ook het die Priesterlike Levitiese stam al die tiendes en eerstelinge van alles gekry.... 

Anders gestel, daar is vir die eersgeborenes en die wat IN DIE HERE SE DIENS IS (die priester of priesterdom), gesorg.  Vgl. dit met Jesus se woorde oor hoe ons ons nie moet bekommer nie, maar vir die Here vra wat ons nodig het (dit is natuurlik nou die wat ook Sy voorwaardes nakom - net soos die volk ook onderwerp was van of hulle die voorwaardes nakom of nie).  
Daar is heelwat voorbeelde van waar mense hulle "eersgeboortereg" verloor het!  Die rede hiervoor was "ongehoorsaamheid aan die Here" of "ongeloof". 

Voorbeelde:

- (Jakob en) Esau (Esau was die eersgeborene, maar het sy eersgeboortereg verloor)(daarom het die volk wat God vir Homself uitgekies het, uit die geslag van Jakob gekom, en nie uit Esau se geslag nie, al was Esau na regte die eersgeborene)(God het dus vir Hom 'n priesterdom gekies uit die geslag van Jakob);


-Ruben (en Josef) (Ruben was die eersgeborene, maar het dit verloor)(daarom het Josef twee porsies land geerf toe hulle in die beloofde land kom, al was Ruben na regte die eersgeborene, het Ruben sy eersgeboortereg verloor, en dit is aan Josef gegee) 


-En wat van die volk van Israel? (wie die Here se "eersgebore seun" genoem word).  God het nie Sy volk verstoot nie (Rom. 11:1), maar 'n oorblyfsel daaruit geneem (Rom. 11:5); (Rom 11:7 - "Wat dan? Wat Israel soek, dit het hy nie verkry nie; maar die uitverkorenes het dit verkry en die ander is verhard"). Alhoewel Paulus sy volk "eerstelinge" noem, en "heilig" (Rom. 11:16), maak hy dit duidelik in v.14 dat nie almal van hulle gered gaan word nie. Hy verklaar verder dat die van die volk wat nie in die ongeloof bly nieweer ingeeent kan word (Rom. 11:23). Wat die uitverkiesing aanbetref, is die volk Israel "bemindes ter wille van die vaders" (Rom. 11:28) - Net soos die Here aan die heidene die geleentheid gegee het om barmhartigheid te ontvang (die ongehoorsames kry 'n kans), so sal Hy ook vir die ongehoorsames van Sy volk die geleentheid gee om weer barmhartigheid te ontvang (Rom. 11:30-32) - d.w.s. hulle sal weer die geleentheid kry "OM HULLE TE BEKEER". Hy verklaar ook in Rom. 9:27 dat slegs 'n oorblyfsel van die volk gered sal word (Sag. 8:12; Hand. 15:17; Rom. 11:5).  Christus het ook verklaar dat baie van die "kinders van die koninkryk" uitgedryf sal word! (Matt. 8:12).


-Die eersgeborenes onder die volk het aan die Here behoort (Eks. 13:2), want toe die Here al die eersgeborenes in Egipteland gedood het, het Hy die eersgebore seuns van die volk van Israel gespaar (Eks. 13:14-16). Maar toe die eersgeborenes onder die volk ongehoorsaam was aan die Here en die volk afvallig maak en toelaat dat hulle 'n goue kalf maak, is die stam van Levi gekies om die plek/werk van die eersgeborenes te vervul (Num. 3:41-51). Die eersgeborenes onder die volk het nie hulle status verloor nie, maar die plig is van hulle weggeneem, en daarom moes die volk hul eersgeborenes loskoop sodat die Leviete in hulle plek vir hulle diens kon verrig. Dit dan ook die doel van die teken op die hand en voorhoofsband tussen die oë (Eks. 13:16)(rol af vir meer skrifte hieroor).

ONS MOET VERSTAAN DAT NET SOOS HIERDIE EERSGEBORENES HULLE EERSGEBOORTEREG EN PRIESTERLIKE PLIGTE VERLOOR HET A.G.V. ONGEHOORSAAMHEID EN ONGELOOF, baie van die volk van God (as deel van die "eersgebore seun van God") hulle "eersgeboortereg" verloor het a.g.v. ongehoorsaamheid en ongeloof.  En terwyl Christene hulleself sien as 'n priesterdom, 'n heilige volk en 'n volk as eiendom verkry, moet ons verstaan dat ook Christene wat verval in ongehoorsaamheid of afvallig raak van die geloof, hierdie "eersgeboortereg" (as deel van die volk van God, Sy eersgebore seun) kan verloor.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WIE WORD IN DIE N.T. GESIEN AS DIE HERE SE "konings en PRIESTERS":
-  (Openb. 20:6)  "Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank". - DIE WAT DEEL HET AAN DIE EERSTE OPSTANDING

-  (Openb. 5:9,10)  "Toe sing hulle (24 ouderlinge) ‘n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en sy seëls oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons konings en priesters vir onse God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers".

-  (Openb. 1:4-6)  "Johannes aan die sewe gemeentes in Asië: Genade vir julle en vrede van Hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe Geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die Owerste oor die konings van die aarde! Aan Hom wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan Hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amen".

- (1Pe 2:5)  en laat julle (die gelowige Jode wat in die verstrooiing is;  die heiliges en gelowiges in Christus Jesus - vgl. ook met Ef. 2:19) ook soos lewende stene opbou, tot ‘n geestelike huis, ‘n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. (1Pe 2:9)  Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig,


DUS, DIE WAT IN DIE N.T. GESIEN WORD AS "konings en priesters" VIR DIE HERE, IS:
- DIE WAT GAAN DEEL HE AAN DIE "eerste" OPSTANDING (die opstanding tot lewe), M.A.W. "CHRISTENE" (JODE EN HEIDENE WAT TOT GELOOF GEKOM HET IN CHRISTUS JESUS)- hulle is deur die geloof "kinders van Abraham" en kinders van die belofte (Gal. 3:7-9; Rom. 11:24)(Gal 3:29 - "En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename")(Ef. 3:6).

(Heb 12:22,23 - "Maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en tien duisende engele, by die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is, en by God, die Regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges"


_________________________________________________________________________________

Die teken op die hand of voorhofsband:

-(Deu 6:8)  Ook moet jy dit as ‘n teken bind op jou hand, en dit moet as ‘n voorhoofsband tussen jou oë wees.


-(Deu 11:18)  Lê dan hierdie woorde van my weg in julle hart en in julle siel, en bind dit as ‘n teken op julle hand en laat dit as ‘n voorhoofsband tussen julle oë wees, (Deu 11:19)  en leer dit aan julle kinders deur daaroor te spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan; (Deu 11:20)  en skryf dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte,


-(Eks. 13:16)  En dit sal as ‘n teken wees op jou hand en ‘n voorhoofsband tussen jou oë; want die HERE het ons deur ‘n sterke hand uit Egipte uitgelei.


Wat baie skrifgeleerdes en Fariseers verkeerd gedoen het, is om skrifte op hulle te dra met die doel sodat hulle as belangrik geag kon word deur ander:   (Mat 23:5 - "En hulle doen al hul werke om deur die mense gesien te word, en hulle maak hul gedenkseëls ("phylacteries" - dra skrifte op hulle) breed en die some van hul klere groot").  Die doel van die teken op die hand of die voorhofsband, en so ook skrifte op deurposte ens.,  was wel bedoel as 'n teken vir die wat in die Here se diens is asook om hulle kinders te leer en te herinner aan hoe die Here die volk uit Egipte verlos het, maar nooit met die bedoeling om hulle hoogmoedig te maak nie! Die woord "phylactery" is verkry van die Griekse woord, "phylakterion" (Aramees "tefillin"), en word gedra as 2 swart leerbokse met skrif in (Exod. 13:1-10, 11-16; Deut. 6:4- 9; 11:13-21)  - dit word gedra op die voorhoof of op die linkerarm.  Sommige geleerdes is van mening dat hoe die Here dit oorspronklik bedoel het (dat hulle dit moet bind as teken op hand en as voorhofsband tussen oe),  nie letterlik geinterpreteer moes word nie (Eks. 13:9; Deut. 11:18), maar dit is wel duidelik dat die opdrag ook letterlike ingesluit het! (Deut. 11:20).  Hier is 'n paar ander skrifte waar 

"om die skrif te bewaar" meer figuurlik bedoel is:
Spr. 1:8,9;  3:1,3;  6:20-22; 7:2,3; Jer. 31:32.  

DIE TEMA VAN "TEKEN OP DIE VOORHOF", IS EGTER 'N TEMA WAT OOK GESIEN WORD IN DIE BOEK VAN OPENBARING.  En kyk die profesie in Eseg. 9:4 waarin sekere manne 'n teken op hulle voorhoofde kry (die wat sug en steun oor al die gruwels wat in die stad gedoen word) - in hierdie gedeelte word hierdie manne met die teken op die voorhof beskerm.  Vgl. dit ook met Openb. 7:3 en Openb. 14:1 (die 144000) - "dit is hulle wat gekoop is uit die mense as eerstelinge vir God en die Lam"


Onder die Antichris se bewind sal die valse profeet ook maak dat "almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe, ‘n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word ("die merk van die dier") - sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het (Openb. 13:16,17). Natuurlik Die wat hierdie merk ontvang is die wat vir die Antichris aanbid en dien - hulle sal uiteindelik almal onder God se toorn val! : 
-(Openb. 14:9-11 - "En ‘n derde engel het hulle gevolg en met ‘n groot stem gesê: As iemand die dier en sy beeld aanbid en ‘n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die heilige engele en voor die Lam. En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang").
_________________________________________________________________________________